Algemene voorwaarden

Gelderhorst 16, 7207 BH Zutphen

 

1 Definities

 

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

 

1.2 Klant: de besteller bij de firma kaas met wie de firma kaas een Overeenkomst aangaat;

 

1.3  de firma kaas: onze handelsnaam is de firma kaas. Onze juridische entiteit is de Eerlijke Kaas B.V., Gelderhorst 16, 7207 BH Zutphen, Nederland, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 85489891;

 

1.4 Product/Producten: zaken die de firma kaas op haar Website aanbiedt, welke de Klant kan bestellen of waarop de Klant zich kan abonneren;

 

1.5 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product;

 

1.6 Orderbevestiging: zoals beschreven in artikel 3.2;

 

1.7 Website: de website van de firma kaas, te vinden onder de URL: www.defirmakaas.nl.

 

2 Toepasselijkheid

 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, offertes en overeenkomsten (waaronder begrepen abonnementen en losse bestellingen) die tussen de firma kaas en Klant tot stand komen.

 

2.2. Op afwijkende en/of aanvullende afspraken kan door de Klant alleen een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door de firma kaas uitdrukkelijk zijn aanvaard.

 

3 Totstandkoming Overeenkomst

 

3.1Tussen de firma kaas en Klant komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat de Klant een aanbod en de daarbij gestelde Algemene Voorwaarden en levertijden van de firma kaas aanvaard, door het volledig en correct invullen van het door de firma kaas beschikbaar gemaakte bestelformulier.

 

3.2. Wanneer Klant het aanbod elektronische heeft aanvaard (bijvoorbeeld op onze website), bevestigt de firma kaas ook elektronisch (via een Orderbevestiging per mail bijvoorbeeld) de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

4 Prijzen en kortingscodes

 

4.1 Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders vermeld.

 

4.2 De firma kaas mag de prijzen van de Producten tijdens de looptijd van een Overeenkomst wijzigen, waarbij de firma kaas Klant uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Klant de mogelijkheid heeft om de Overeenkomst te beëindigen via het online account op onze Website of door een e-mail te sturen naar [email protected], met inachtneming van de opzegtermijn zoals in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden.  Indien Klant de Overeenkomst niet beëindigt en vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik blijft maken van de Producten, dan gelden de nieuwe prijzen vanaf die aankondigingsdatum.

 

4.3 De vorderingen van de firma kaas zijn per direct opeisbaar.

 

4.4 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

 

4.5 De kortingscodes van de firma kaas mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven en zijn eenmalig te gebruiken en te verzilveren via de Website.

 

4.6 De kortingscode van de firma kaas is niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten.

 

4.7 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling kunnen ertoe leiden  dat het gebruik van kortingscodes wordt stopgezet voor die Klant.

 

4.7 De firma kaas heeft het recht om kortingscodes in te trekken c.q. ongeldig te verklaren indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

 

5 Betaling

 

5.1 Voor de betaling kan Klant uitsluitend gebruik maken van de door de firma kaas aangeboden betalingsmogelijkheden. Besteller is verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

 

5.2 Producten worden in rekening gebracht via de door de Besteller opgegeven betaalmethode.

 

5.3 Indien Klant voor de betalingsmogelijkheid ‘Creditcard’ kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van de creditcard van Klant.

 

5.4 Indien Klant voor de betalingsmogelijkheid ‘Automatische incasso SEPA’ kiest, geeft Klant toestemming aan de payment service provider van de firma kaas (bijvoorbeeld Stripe, Mollie of andere partij, handelend voor de firma kaas) om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar de bank van Klant om het verschuldigde bedrag van de rekening van Klant af te schrijven.

 

5.5 Het is de verantwoordelijkheid van Klant om ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo beschikbaar is op het moment van de betaling.

 

5.6 Als Klant het niet eens is met een SEPA-incasso afschrijving als bedoeld onder artikel 5.4 of een betaling via creditcard als bedoeld onder artikel 5.3, kan Klant deze onder de voorwaarden afgesproken tussen Klant en zijn of haar bank laten terugboeken. Besteller dient hiervoor binnen acht (8) weken na afschrijving contact op te nemen met zijn of haar bank.

 

5.7 (Periodieke) betaling vindt plaats voorafgaand aan iedere levering.

 

5.8 Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behoudt de firma kaas zich het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, rechtstreeks, of via een derde partij en de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten op Klant te verhalen.

 

5.9 Orderbevestigingen en betalingsherinneringen worden door de firma kaas uitsluitend elektronisch aangeboden.

 

6 Contractduur, opzegging

 

6.1 De Klant kan de Overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan in de vorm van een abonnement altijd via het online account op de Website of per e-mail op het adres [email protected] opzeggen, behalve wanneer uitdrukkelijk bij de Overeenkomst staat dat dit anders is (bijvoorbeeld in het geval van een speciale actie), één en ander met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn zoals beschreven in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden. Wanneer Klant te laat is met opzeggen,  ontvangt Klant nog eenmaal de Producten en betaalt Klant ook de (abonnements)kosten voor deze levering.

 

6.2 Besteller kan de Overeenkomst daarnaast opzeggen op dezelfde wijze als waarop die is aangegaan.

 

6.3 Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt ook niet automatisch verlengd.

 

7 De Opzegtermijn

 

7.1 De (opzeg)termijn voor beëindiging, zoals beschreven in artikel 4.2 en 6.1 van de Algemene Voorwaarden, een adreswijziging, zoals beschreven in artikel 8.4 van de Algemene Voorwaarden, een wijziging in Product type, zoals beschreven in artikel 8.5 van de Algemene Voorwaarden, pauze, zoals beschreven in artikel 8.10 van de Algemene Voorwaarden en herroeping zoals beschreven in artikel 9.4 van de Algemene Voorwaarden (gezamenlijk: een “Mutatie”) is als volgt: via het online account op onze Website of per e-mail op het adres [email protected]. De termijn voor een Mutatie per e-mail is als volgt: indien de Mutatie vóór vrijdag is ontvangen betekent dat de Mutatie direct  wordt verwerkt. Mutaties die op vrijdag of erna binnenkomen,  treden een week later in werking . De termijn voor een Mutatie via het online account: indien de Mutatie vóór zondag wordt doorgegeven betekent dat de Mutatie direct is verwerkt. Mutaties die op zondag of erna binnenkomen, treden een week later in werking.

 

8 Uitvoering van de Overeenkomst, levering, pauzering en onderbreking het abonnementen

 

8.1 Wij bezorgen overal in Nederland.

 

8.2 Bezorging geschiedt op kosten van de firma kaas op het door Klant opgegeven adres. Na levering gaat het risico van de Producten over op Klant.

 

8.3 Bezorging is alleen mogelijk op de door de firma kaas aangegeven dagen. De aangegeven bezorgdag(en) betreft een inschatting en de firma kaas doet haar uiterste best om de Producten op de door haar aangegeven bezorgdag(en) te leveren. Het tijdstip van levering is niet van wezenlijk belang.

 

8.4 Een adreswijziging is van toepassing op de volgende levering, indien Klant deze wijziging in overeenstemming met de wijzigingstermijn zoals beschreven in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden via het online account op de Website of per e-mail op het adres [email protected] heeft medegedeeld aan de firma kaas. Indien Klant niet op de voorgeschreven wijze en vóór de termijn zoals beschreven in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden de adreswijziging heeft doorgegeven, ontvangt Klant de Producten op het ‘oude’ adres en betaalt Klant ook de daaraan verbonden (abonnements)kosten. De adreswijziging gaat vervolgens in op de daaropvolgende week.

 

8.5 Een wijziging van Product is van toepassing op de volgende levering, indien Klant deze wijziging in overeenstemming met de wijzigingstermijn zoals beschreven in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden via het online account op de Website of per e-mail op het adres [email protected] heeft medegedeeld aan de firma kaas. Indien Klant niet op de voorgeschreven wijze en vóór de termijn zoals beschreven in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden de adreswijziging heeft doorgegeven, ontvangt Klant de ‘oude’ Producten en betaalt Klant ook de daaraan verbonden (abonnements)kosten. De nieuwe Producten worden vervolgens in de daaropvolgende week geleverd.

 

8.6 De Producten worden deels per brievenbuspakket verstuurd. De afmetingen van het brievenbuspakket waarin de Producten worden verstuurd zijn 38 x 26,5 x 3,2 cm en Klant dient ervoor zorg te dragen dat zijn of haar brievenbus minimaal deze afmetingen heeft en groot genoeg is, zodat het pakket door de brievenbus past.

 

8.7 Klant is verplicht er voor te zorgen dat de overdracht van de Producten op het door hem opgegeven bezorgadres door de brievenbus mogelijk is. Wanneer dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de brievenbus niet groot genoeg is of omdat hij vol zit, dan ben je in gebreke met betrekking tot de acceptatie. Eventuele kosten en/of schade komen voor rekening van de Klant, omdat de Klant er niet voor heeft zorg gedragen dat overdracht van de Producten op het bezorgadres mogelijk is, één en ander zoals hiervoor beschreven.

 

8.8 Als de overdracht van de Producten zoals beschreven in artikel 8.6 en 8.7 van de Algemene Voorwaarden niet mogelijk is, kan aan de Overeenkomst worden voldaan door de Producten aan te bieden en over te dragen bij een PostNL punt. Wanneer de Producten op deze wijze worden bezorgd, gaat het risico van de Producten na bezorging en levering bij het PostNL punt over op Klant. De overdracht op deze wijze komt geheel voor risico van Klant en de firma kaas is niet aansprakelijk voor bijvoorbeeld eventueel bederven of verdwijnen van Producten.

 

8.9 Mochten de Producten op het moment van overdracht nog niet (volledige) betaald zijn, dan behoudt de firma kaas het eigendom totdat het koopbedrag volledig betaald is.

 

8.10 Klant kan te allen tijde met inachtneming van de daarvoor geldende termijn zijn abonnement pauzeren via het online account op de Website of via e-mail op het adres [email protected]. De termijn die hierbij gehanteerd dient te worden is beschreven in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden. Indien Klant dit niet op de voorgeschreven wijze en vóór de termijn zoals beschreven in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden de Overeenkomst heeft gedaan,  ontvangt Klant de Producten en betaalt Klant ook de daaraan verbonden (abonnements)kosten. De pauzering gaat vervolgens in op de daaropvolgende week.

 

9 Herroeping

 

9.1 Bij de aankoop van Producten heeft Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te herroepen. Deze bedenktijd gaat a) in op de dag na ontvangst van het eerste Product in het geval van een abonnement of b) op de dag na ontvangst van het Product in geval van een losse bestelling.

 

9.2 Producten van de firma kaas die snel bederven, verouderen of een beperkte houdbaarheidsdata hebben zijn uitgesloten van herroeping. In deze gevallen kan Klant de Overeenkomst beëindiging zoals beschreven in artikel 6.1 van de Algemene Voorwaarden.

 

9.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient Klant een ondubbelzinnige verklaring aan de firma kaas te sturen (bijvoorbeeld via e-mail op het adres [email protected]) waarin hij verklaart de Overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan Klant gebruik maken van onderstaand modelformulier.

 

9.4 Als Klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient Klant wel te betalen voor de Producten die tijdens deze veertien dagen al voor de Klant zijn geleverd en/of besteld door de firma kaas. Om levering (en dus ook betalingsverplichting) van de volgende Producten te voorkomen, dient Klant de termijn aan te houden zoals in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden beschreven.

 

9.5 Als Klant herroept, kan Besteller de  ontvangen Producten niet terug sturen, vanwege de betalingsverplichting die geldt voor Klant zoals beschreven in artikel 9.4 van de Algemene Voorwaarden.

 

9.5 Indien Klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, kan Klant, zoals in artikel 9.3 van de Algemene Voorwaarden aangegeven, gebruikmaken van het onderstaande herroepingsformulier.

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

 

de firma kaas

 

Gelderhorst 16

7207 BH Zutphen

E–mail: [email protected]

 

Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*)

 

Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________

 

Naam/Namen consument(en) ____________________

 

Adres consument(en) ____________________

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________, ____________________

 

Datum ____________________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

10 Gegevensbescherming

 

10.1 Bij de afhandeling van een losse bestelling of abonnement verwerken wij de persoonsgegevens van de Klant. Om de Klant te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteert de firma kaas een privacyverklaring. Deze is te vinden op de Website.

 

11 Garantie en aansprakelijkheid

 

11.1 De firma kaas garandeert dat de door haar geleverde Producten bij levering voldoen aan de Overeenkomst en aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften.

 

11.2 De firma kaas garandeert dat de door haar geleverde Producten en diensten worden geproduceerd en geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

 

11.3 De firma kaas is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van de firma kaas, of indien sprake is van opzet of grove schuld van de firma kaas of diens medewerkers. Hierbij geldt dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de firma kaas verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

 

11.4 Aansprakelijkheid van de firma kaas voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

 

11.5 de firma kaas is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door Klant aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van zijn of haar wachtwoord, en Besteller vrijwaart de firma kaas tegen eventuele aanspraken van derden.

 

11.6 De firma kaas is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door de firma kaas gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, zoals over het gebruik wat je als normaal kunt beschouwen ten aanzien van voedsel, en Klant vrijwaart de firma kaas tegen eventuele aanspraken van derden

 

11.7 Indien de Producten van de Klant moeten worden bezorgd bij een PostNL afhaalpunt of op andere wijze anders dan door bezorging zoals in artikel 8.6 en 8.7 van de Algemene Voorwaarden beschreven, komt die wijze van bezorging geheel voor risico van Klant. De firma kaas is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van Producten. De firma kaas is ook niet aansprakelijk voor door de Klant mogelijk geleden schade hierdoor.

 

11.7 De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea’s gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van de firma kaas. Zij kunnen hier een beroep op doen. .

 

12 Wijzigingen

 

12.1 De firma kaas behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zal de firma kaas Klant ten minste 14 dagen van tevoren op de hoogte stellen. Wanneer de Klant bezwaar heeft tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te beëindigen door een e-mail te sturen naar [email protected] of via het online account op de Website, met inachtneming van de termijn zoals beschreven in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden. Wanneer Klant de Overeenkomst niet beëindigt en vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden gebruik blijft maken van Producten, dan zijn de gewijzigde voorwaarden vanaf dat moment op de Overeenkomst van toepassing.

 

13 Beëindiging en overmacht

 

13.1 Indien de Klant zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst niet nakomt dan heeft de firma kaas de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door de firma kaas gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de Overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te beëindigen; de firma kaas behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast beëindiging van de Overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Klant te verhalen.

 

13.2 Iedere partij heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, of anderszins, als gevolg van omstandigheden die niet aan die partij kunnen worden toegerekend, onmogelijk of niet tijdig kan worden nagekomen (een “Overmachtsituatie”). Onder een Overmachtsituatie wordt in ieder geval begrepen: stakingen, burgerlijke onlusten, terrorisme, bijzondere weersomstandigheden (zoals temperaturen rond de 25 graden Celsius en daarboven) natuurrampen, zoals blikseminslag, stiptheidsacties, gebrek aan grondstoffen, vertraagde leveringen van Producten of diensten door derden die niet kunnen worden toegerekend aan de partij die een beroep doet op overmacht, ongelukken, storingen, dierziekten, onvoorzienbare productie- of transportproblemen, verhoging van heffingen of belastingen van welke aard dan ook, materiële prijsverhogingen van grondstoffen of energie, het verlopen, intrekken of niet verlengen van benodigde vergunningen, certificaten, licenties en dergelijke.

 

13.3 Indien een partij geconfronteerd wordt met een Overmachtsituatie dan is die partij verplicht de andere partij onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen van de Overmachtsituatie en worden de verplichtingen van die partij, voor zover nakoming door de Overmachtsituatie wordt verhinderd, opgeschort, zonder dat die partij aansprakelijk is voor een tekortkoming of niet-nakoming. Ook de wederzijdse verplichtingen van de andere partij worden opgeschort zonder aansprakelijkheid voor tekortkoming of niet-nakoming.

 

13.4 Indien redelijkerwijs verwacht kan worden dat de Overmachtsituatie gedurende meer dan twee maanden zal voortduren of al twee maanden voortduurt, kan de andere partij de Overeenkomst per e-mail of via het online account op de Website en met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 

14 Klachten

 

14.1 Indien je als Klant een klacht hebt over de afhandeling van jouw losse bestelling of abonnement of over de dienstverlening dan kan je per e-mail contact opnemen met:

 

de firma kaas – [email protected]

 

Gelderhorst 16

7207 BH Zutphen

 

14.2 Binnen 14 dagen kan je van de firma kaas een antwoord verwachten op jouw ingediende klacht.

 

14.3 Mocht je vinden dat jouw klacht niet of onvoldoende is behandeld, dan kan je jouw klacht aanmelden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit platform is door de EU opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa en is vinden op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

 

15 Geschillen en toepasselijk recht

 

15.1 Op alle verbintenissen tussen de firma kaas en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

 

15.2 De Arrondissementsrechtbank te Zutphen is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen de firma kaas en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de Overeenkomst, kennis te nemen.

 

De Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 20 februari 2022.