Algemene Voorwaarden

Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH Amsterdam

 

1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en de Milkubator B.V. (“de firma kaas”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door de firma kaas uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en de firma kaas.

 

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tussen de firma kaas en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van de firma kaas accepteert middels het volledig en correct invullen van het door de firma kaas beschikbaar gemaakte formulier.

 

3 Prijs

3.1 de firma kaas behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij de firma kaas Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

3.2 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.3 De persoonlijke de firma kaas kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De de firma kaas kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam de firma kaas en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.

3.4 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. de firma kaas behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

 

4 Betaling

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door de firma kaas aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door de firma kaas voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller de firma kaas toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.

4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is de firma kaas gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.

4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door de firma kaas uitsluitend elektronisch aangeboden.

4.7 Het door de firma kaas te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door de firma kaas te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

 

5 Beëindiging contract

5.1 De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door de firma kaas aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging. Voor pauzeringen en/of beeindiging van het abonnement hanteert de firma kaas respectievelijk donderdag 23.59 uur als deadline voor de week erna.

6 Levering, levertijd en uitvoering

6.1 Wij bezorgen overal in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.

6.2 Levering geschiedt op kosten van de firma kaas op het bij de bestelling opgegeven adres.

6.3 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

6.4 Bezorging is alleen mogelijk op de door de firma kaas aangegeven dagen.

6.5 De firma kaas bezorgt op het adres dat u via de telefoon of bij het afsluiten van uw abonnement online als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de 3e werkdag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.

6.6 Besteller is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.

6.7 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.

6.8 Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

6.9 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behoudt de firma kaas het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

 

7 Herroeping

7.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.

7.2 Producten van de firma kaas die snel kunnen bederven of verouderen zijn uitgesloten van herroeping.

7.3 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de firma kaas retourneren conform de door de firma kaas gegeven instructies.

7.4 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: de firma kaas B.V., Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH Amsterdam

7.5 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.

7.6 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal de firma kaas de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terug betalen.

 

8 Gegevensbescherming

8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

 

9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 de firma kaas garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door de firma kaas verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

9.2 de firma kaas garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

 

10 Wijzigingen

10.1 de firma kaas behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

 

11 Ontbinding

11.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft de firma kaas de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door de firma kaas gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; de firma kaas behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

 

12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle verbintenissen tussen de firma kaas en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.

12.2 De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen de firma kaas en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

 

De Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 21 Maart 2018.

© Copyright 2019 de Firma Kaas | Alle rechten voorbehouden | Privacy Policy - Algemene Voorwaarden
KvK 71109560 | Adres: Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH Amsterdam